Fuksina Tampereen yliopistossa

Koulutuspolitiikka, eli tuttavallisemmin kopo, käsittää opiskeluun, opetukseen, opiskelijan oikeusturvaan sekä yliopistoon ja sen hallintoon liittyviä asioita. Käytännössä koposektorilla käsitellään asioita, jotka koskettavat päivittäin kaikkia Tampereen yliopiston opiskelijoita.

Ylioppilaskunnassa koulutuspoliittista edunvalvontaa hoitavat ylioppilaskunnan hallituksen kopovastaavat sekä kopoasiantuntijat. Heidän tehtävänsä on pitää huolta opiskelijoiden äänen kuulumisesta kaikkialla yliopistolla ja varmistaa, että Tampereen yliopistossa opetuksen laatuun panostetaan ja päätöksiä tehtäessä pidetään mielessä opiskelijat.

Opiskeluihin ja opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä ylioppilaskuntaan osoitteessa kopo-help@trey.fi.

Opiskelijan oikeudet ja vastuut

Yliopistoyhteisö muodostuu kolmesta osapuolesta: opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö, professorit sekä opiskelijat. Kaikilla osapuolilla on oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa toisiin yhteisön jäseniin. Jotta yliopisto olisi mahdollisimman hyvä paikka oppia ja tehdä tutkimusta sekä merkittävä toimija yhteiskunnassa, tulee jokaisen yhteisön jäsenen ottaa huomioon omien oikeuksiensa lisäksi myös vastuut.

Opiskelijalla on oikeus:

 • saada tuutorointia, opinto-ohjausta ja ohjausta opinnäytteeseen
 • opiskella joustavasti 
 • opiskella esteettömästi
 • saada palautetta tentistä, esseestä tai muusta opintosuorituksesta
 • opiskella kokematta syrjintää tai häirintää
 • opiskella turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä
 • hakea aiemmin hankitun osaamisen sisällyttämistä tai korvaamista tutkintoon

Opiskelijan vastuut ovat lyhyt listaus siitä, mistä kaikkien opiskelijoiden tulee pitää huolta eri opintojen vaiheissa. Useat vastuista eivät ole pelkästään opiskelijan harteilla, mutta ne on silti syytä muistaa. 

Opiskelijalla on vastuu:

 • antaa palautetta opetuksesta ja ohjauksesta.
 • laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti sekä edistää opintoja sen mukaisesti
 • olla syrjimättä ja häiritsemättä ketään ja opiskella muut huomioon ottaen
 • palauttaa opintosuoritus ajoissa
 • ilmoittautua määräaikojen puitteissa yliopistoon
 • noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä
 • noudattaa yliopiston sääntöjä

Opiskelijan oikeuksista ja vastuista on kerrottu lisää TREYn nettisivuilla.

Opiskelijoiden edustus yliopiston hallinnossa

Ylioppilaskunnalla on erityinen lakiin merkitty tehtävä valita opiskelijaedustajia yliopiston hallinnon toimielimiin. Nämä hallinnon opiskelijaedustajat, eli tuttavallisemmin hallopedit, toimivat opiskelijoiden edustajina yliopistomme erilaisissa hallinnon toimielimissä. Hallopedien työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä heidän tehtävänään on tuoda yliopiston hallinnossa työskenteleville henkilöille opiskelijoiden näkökulmia ja ääntä kuuluviin. Tehtävissään hallopedit pääsevät mukaan päättämään muun muassa opetussuunnitelmista sekä opetuksen ja yliopiston muusta kehittämisestä. 

Hallopedien toimintaa koordinoi ylioppilaskunta nimittämällä hallopedeja, kouluttamalla ja avustamalla heitä heidän tehtävissään. Tehtäviä varten ei tarvitse olla opiskelijavaikuttamisen konkari vaan kuka tahansa kiinnostunut tutkinto-opiskelija voi hakeutua hallopedin tehtäviin. Hallopedin viran kautta pääsee osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeelliseen maailmaan!

Hallinnon opiskelijaedustajista voit lukea lisää ylioppilaskunnan verkkosivuilta.